OBSZARY PRAKTYKI SZCZEGÓLNIE DOCENIANE PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW

Spory sądowe, arbitrażowe i mediacje

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Mamy doświadczenie z postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Badamy i wyjaśniamy Klientom ich sytuację prawną i procesową. Identyfikujemy podstawowe elementy sporu i przekazujemy potencjalne kierunki rozwoju sytuacji procesowej. Doradzamy w kwestiach zachowania się w trakcie trwania procesu. Oceniamy zasadność mediacji i negocjacji ugodowych. Wskazujemy środki mogące uchronić przed możliwymi problemami w przyszłości.

Sąd Najwyższy

Prawo pracy

Doradzamy naszym klientom w następujących obszarach: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, restrukturyzacja zatrudnienia, spory sądowe i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. dyskryminacji, mobbingu, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych. Tworzymy wewnętrzne regulaminy, polityki (regulaminy pracy i wynagradzania, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie), doradzamy i świadczymy usługi zastępstwa procesowego w sprawach dot. wypadków przy pracy (postępowanie powypadkowe i roszczenia pracowników), szkolimy z zakresu spraw pracowniczych dla kadr różnego szczebla.

Prawo cywilne

Zajmujemy się wszechstronną obsługą prawną z zakresu prawa cywilnego; przygotowujemy i negocjujemy projekty umów. Zastępujemy  na etapie przedprocesowym, prowadzimy negocjacje w imieniu naszych Klientów. Prowadzimy postępowania sądowe z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, opartych o czyny niedozwolone (wszelkiego rodzaju sprawy odszkodowawcze) oraz tzw. skarg pauliańskich. Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego – włączając w to sprawy związane z prawem własności nieruchomości, zniesieniem współwłasności oraz naruszeniem posiadania. W zakres usług wchodzą sprawy wynikające z prawa spółek, w tym z zakresu odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

shutterstock_238115530_edited.jpg

Compliance

Pomagamy wdrażać programy zgodności z prawem (business and legal compliance), aby pomóc unikać ryzyka wynikającego z niezgodności z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz zalecaną praktyką. Niezgodności z coraz bardziej skomplikowanym prawem mogą powodować straty wizerunkowe, utratę zaufania klientów, znaczne kary finansowe, odpowiedzialność cywilną, karną i karnoskarbową, obowiązek zwrotu otrzymanej pomocy publicznej i zapłaty zaległości podatkowych, odpowiedzialność odszkodowawczą itp..

Ochrona dóbr osobistych

Sprawy gospodarcze, prawo spółek handlowych

Doradzamy osobom fizycznym i osobom prawnym, jak chronić dobra osobiste, a także jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać dobra osobiste (wizerunek, cześć, godność, dobre imię, renomę, prywatność) w obrocie gospodarczym. Pomagamy także przeciwdziałać zaistniałym skutkom naruszenia tychże dóbr. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych o majątkową i niemajątkową ochronę dóbr osobistych.

Upadłość

Świadczymy pomoc prawną na rzecz dłużników i na rzecz wierzycieli dochodzących roszczeń od dłużników będących w zwłoce ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, albo podejmujących pozasądowe rokowania z wierzycielami. Reprezentujemy zarówno członków zarządu spółek, jak i wierzycieli w procesach odszkodowawczych związanych z nieterminowym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Maneki Neko

Świadczymy kompleksową pomoc w zakładaniu biznesu, doradzamy  w zakresie doboru struktury prawnej przedsięwzięcia. Tworzymy standardowe spółki oraz złożone struktury.

Świadczymy pomoc dla cudzoziemców, którzy rozpoczynają działalność w Polsce. Pomagamy w zdobyciu ewentualnych zezwoleń.

Obsługujemy organy spółek prawa handlowego i przygotowujemy dokumentację korporacyjną​. Prowadzimy połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek. Przeprowadzamy audyty prawne spółek (due diligence). Prowadzimy obsługę prawną zmian właścicielskich.